Nghĩa của từ a, a là gì

Dịch sang tiếng việt

  • 1.Có nghĩa là vắng, thiếu, không có
  • 2.Một
  • 3.Chỉ một
  • 4.Cái nào đó bất kỳ
  • 5.Cho mỗi

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt