Nghĩa của từ a (alteration), a (alteration) là gì

Dịch sang tiếng việt

  • sự biến đổi

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt