Nghĩa của từ a b c - book, a b c - book là gì

Dịch sang tiếng việt

  • Danh từ
  • Sách vỡ lòng, sách học vần

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt