Nghĩa của từ A.D., A.D. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • phó từ
  • viết tắt (Latin anno domini) sau Công nguyên. (xem thêm BC)

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt