Nghĩa của từ A.H., A.H. là gì

Dịch sang tiếng việt

  • phó từ
  • viết tắt của anno Hegirae
  • chỉ ngày theo lịch đạo Hồi (chỉ số năm từ thời kỳ Hegira (622 sau công nguyên))

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt