Nghĩa của từ abolitionize, abolitionize là gì

Dịch sang tiếng việt

  • Ngoại Động từ
  • (Mỹ) Làm cho theo chủ nghĩa bãi nô.

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt