Nghĩa của từ abstracter, abstracter là gì

Dịch sang tiếng việt

 • tính từ
 • 1. trừu tượng
 • 2. khó hiểu
 • 3. lý thuyết, không thực tế.
 • danh từ
 • 1. bản tóm tắt (cuốn sách, luận án, bài diễn văn...)
 • 2. vật trừu tượng; quan niệm trừu tượng: tác phẩm nghệ thuật trừu tượng
 • ngoại động từ
 • 1. trừu tượng hóa
 • 2. làm đãng trí
 • 3. (+ of sth from sth) rút ra, tách ra, chiết ra
 • 4. lấy trộm, ăn cắp
 • 5. tóm tắt, trích yếu

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt