Nghĩa của từ absurdism, absurdism là gì

Dịch sang tiếng việt

  • danh từ
  • một học thuyết mà cho rằng vũ trụ không có ý nghĩa hay một trật tự có lý nào cả và con người, khi thử tìm cái ý nghĩa trong trật tự đó, phải xung đột với vũ trụ.

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt