Nghĩa của từ accelerative, accelerative là gì

Dịch sang tiếng việt

  • Làm nhanh thêm, làm mau thêm

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt