Nghĩa của từ accelerator rod, accelerator rod là gì

Dịch sang tiếng việt

  • danh từ
  • cần điều khiển gia tốc

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt